Van: "Remmerswaal Accountants & Adviseurs" <info@remmerswaal.nl>
Aan: "Jan Scherpenisse - Remmerswaal Accountants & Adviseurs" <scherpenisse@remmerswaal.nl>
Datum: 07-07-16 10:42:32
Onderwerp: Nieuwsbrief Remmerswaal Accountants & Adviseurs

Remmerswaal
donderdag, 7 juli 2016
Geachte relatie,

Met deze mail ontvangt u een nieuwe uitgave van onze digitale nieuwsbrief, de editie van de maand juli.

Wij willen u hiermee informeren over mogelijk voor u van belang zijnde actualiteiten en ontwikkelingen. Mocht u meer informatie over een of meerdere onderwerpen willen ontvangen en/of een vraag over een specifiek artikel hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw Remmerswaal-adviseur. U kunt nog meer nieuwsitems vinden op onze site www.remmerswaal.nl. Daar treft u ook algemene informatie over onze organisatie aan.

Wij wensen u veel leesplezier.

Deze nieuwsbrief bevat de volgende items:


Hoge Raad vindt box 3-belasting niet buitensporig
Geen aftrek van rente voor vererfde woning
Goedkeuring samenloop omzet- en overdrachtsbelasting bouwterrein
Is perceel voor aanleg golfbaan een bouwterrein?
Eisen aan ingebrekestelling voor dwangsom
Europees akkoord maatregelen tegen belastingontwijking
Erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden
Uitzonderingen op verrekenverbod minimumloon
 
Hoge Raad vindt box 3-belasting niet buitensporigInkomstenbelasting

 

Volgens de Hoge Raad is de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting geen buitensporig hoge last. De belastingheffing in box 3 gaat uit van een forfaitair rendement op vermogen van 4%. Het werkelijk behaalde rendement op vermogen is niet van belang voor de heffing van inkomstenbelasting. Bij invoering van de Wet IB 2001 was de gedachte van de wetgever dat een particuliere belegger over een langere periode bezien zonder veel risico gemiddeld een rendement van 4% zou moeten kunnen behalen.

Een forfaitair stelsel kent altijd een zekere mate van ruwheid. Dat is niet erg zolang daarmee wordt beoogd de werkelijkheid te benaderen. Volgens de Hoge Raad heeft de wetgever bij de vaststelling van het forfaitaire rendement terecht aansluiting gezocht bij rendementen die belastingplichtigen in de praktijk moeten kunnen behalen. Onredelijk is het forfaitaire stelsel van box 3 niet. Pas wanneer een particuliere belegger gemiddeld genomen over een reeks van jaren het veronderstelde rendement van 4% niet meer kan halen, kan sprake zijn van een buitensporig zware last. Wanneer zich dat voordoet mag van de wetgever worden verlangd dat hij de regeling zodanig aanpast dat de werkelijkheid wordt benaderd.

In een procedure over de forfaitaire rendementsheffing voor het jaar 2011 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat niet vaststaat dat een lange termijn resultaat van 4% niet haalbaar is. Voor het aannemen van een buitensporig hoge last is niet genoeg dat het rendement van een bepaalde bezitting structureel lager is dan 4% van het daarin geïnvesteerde vermogen. Voor een woning in eigen gebruik in box 3 moet volgens de Hoge Raad de economische huurwaarde van de woning tot de inkomsten worden gerekend. Dat gold voor de inkomsten uit vermogen onder de Wet IB 1964 en ook voor de inkomsten uit sparen en beleggen onder de Wet IB 2001.

De Advocaat-generaal bij de Hoge Raad had in zijn conclusie nog aangevoerd dat onder omstandigheden sprake kan zijn van een disproportionele inbreuk op het eigendomsrecht. Die inbreuk doet zich voor wanneer de belastingheffing hoger is dan het behaalde rendement, waardoor iemand verplicht wordt in te teren op zijn vermogen.

 
Geen aftrek van rente voor vererfde woningInkomstenbelasting

 

Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting veranderd. Voor nieuwe gevallen geldt sinds die datum dat betaalde hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Voor op 1 januari 2013 bestaande gevallen geldt overgangsrecht, waardoor de rente in die gevallen aftrekbaar blijft ook als niet wordt afgelost op de schuld.

Het overgangsrecht is niet altijd van toepassing. Na het overlijden van hun ouders in 2012 probeerden beide erfgenamen de ouderlijke woning te verkopen. De nalatenschap was nog niet verdeeld. Een van beide erfgenamen woont sinds 1 mei 2013 in de woning. Hij betaalt de rente van de op de woning rustende aflossingsvrije hypotheekschuld. De vraag in een procedure voor de rechtbank was of de in 2014 betaalde hypotheekrente aftrekbaar was als rente voor de eigen woning. De inspecteur weigerde de aftrek, omdat deze hypotheekschulden niet onder het overgangsrecht vallen. De woning was pas op 1 mei 2013 een eigen woning voor de erfgenaam geworden. Daarom kon er geen sprake zijn van een op 1 januari 2013 bestaande eigenwoningschuld. Dat betekent dat de nieuwe eigenwoningregeling van toepassing is. Volgens deze regeling is rente alleen aftrekbaar als de hypotheekschuld wordt afgelost. De rechtbank deelde de opvatting van de inspecteur en stond aftrek van de betaalde rente niet toe.

 
Goedkeuring samenloop omzet- en overdrachtsbelasting bouwterreinOmzetbelasting

 

De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting. Om cumulatie van belastingen te voorkomen geldt bij de levering van een bouwterrein een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het begrip bouwterrein volgens de Wet op de omzetbelasting is beperkter dan het begrip bouwterrein in de Europese btw-richtlijn. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs geoordeeld dat ook bij de verkrijging van een terrein, dat enkel op basis van de btw-richtlijn kwalificeert als bouwterrein, de samenloopvrijstelling van toepassing is. De staatssecretaris vindt dit oordeel van de rechtbank redelijk. Met toepassing van de hardheidsclausule keurt hij goed dat de samenloopvrijstelling in die situatie kan worden toegepast. Daartoe moet een verzoek worden gedaan aan de Belastingdienst. Aan de goedkeuring zijn drie voorwaarden verbonden.

  1. Leverancier en afnemer stellen zich op het standpunt dat over de levering van het bouwterrein omzetbelasting is verschuldigd, die op aangifte is voldaan.
  2. De goedkeuring vervalt en de niet geheven belasting is alsnog verschuldigd als een van de betrokken partijen op enig moment het standpunt inneemt dat ten onrechte omzetbelasting over de levering in rekening is gebracht.
  3. De goedkeuring vervalt voor zover bij een toekomstige verkrijging een beroep wordt gedaan op vermindering van overdrachtsbelasting bij een opvolgende levering.

De goedkeuring werkt terug tot en met 17 december 2015.

 
Is perceel voor aanleg golfbaan een bouwterrein?Overdrachtsbelasting

 

De levering van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Een bouwterrein is onbebouwde grond:

  • die is of wordt bewerkt;
  • waarvoor voorzieningen zijn of worden getroffen die dienstbaar zijn aan de grond;
  • in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; of
  • waarvoor een bouwvergunning is verleend met het oog op bebouwing van de grond.

Door bebouwing ontstaat een bouwwerk. Het begrip bouwwerk is een ruim begrip. Daar vallen niet alleen gebouwen onder, maar ook zaken als bruggen, straten en sportvelden omgeven door tribunes. Bij een combinatie van bebouwde en onbebouwde grond moet worden beoordeeld of de delen een zelfstandige betekenis hebben en los van elkaar kunnen worden gebruikt.

In een procedure voor Hof Amsterdam was in geschil of percelen, die waren aangekocht voor de aanleg van een golfterrein, terecht waren aangemerkt als bouwterrein. De grond was al voor de levering gedeeltelijk bewerkt. Na de levering was de golfbaan aangelegd en was een clubhuis gebouwd. Bij het clubhuis was een parkeerplaats aangelegd. Omdat het complex een combinatie van bebouwde en onbebouwde grond betrof, moest het hof beoordelen of het clubhuis en de golfbaan los van elkaar kunnen worden gebruikt. Volgens de inspecteur volstond bij deze beoordeling of het clubhuis zelfstandig kon worden gebruikt.

Het hof is van mening dat zowel voor het clubhuis als voor de golfbaan moet worden bekeken of zij zelfstandig te gebruiken zijn. Het clubhuis bevat voorzieningen die voor een goed gebruik van de golfbaan nodig zijn, zoals toiletten en kleedruimten. Ook zijn in het clubhuis personen gehuisvest die een taak hebben bij het beheer en gebruik van de golfbaan. Anders dan bijvoorbeeld een stadspark leent de golfbaan zich vanuit het perspectief van de gemiddelde consument niet voor zelfstandig gebruik zonder het clubhuis. Op grond van deze beoordeling waren alle percelen ten tijde van de levering bouwterreinen.

 
Eisen aan ingebrekestelling voor dwangsomFormeel recht

 

Wanneer een bestuursorgaan zoals de Belastingdienst te laat is met het nemen van een beslissing kan een dwangsom worden verbeurd. Daarvoor is een schriftelijke ingebrekestelling nodig. De Hoge Raad heeft in een aantal arresten de eisen opgesomd waaraan een ingebrekestelling moet voldoen. Het gebruik van de termen “aanmanen” of “in gebreke stellen” is niet nodig. Wel moet in de brief duidelijk worden gemaakt:

  1. op welke aanvraag de ingebrekestelling betrekking heeft;
  2. dat de belanghebbende vindt dat het bestuursorgaan te laat op de aanvraag heeft beslist en
  3. dat hij erop aandringt dat deze beslissing alsnog wordt genomen.

In een procedure voor Hof Den Bosch was ondermeer in geschil of de inspecteur een dwangsom heeft verbeurd omdat hij te laat was met het doen van uitspraak op een bezwaarschrift. Het hof was van oordeel dat een door de belanghebbende aan de inspecteur gezonden brief voldeed aan de eisen die aan een ingebrekestelling worden gesteld. Dat oordeel leidde tot de conclusie dat de inspecteur inderdaad een dwangsom heeft verbeurd. De staatssecretaris van Financiën kon zich niet vinden in dit oordeel en heeft beroep in cassatie ingesteld. De door het hof als ingebrekestelling aangemerkte brief voldeed niet aan de derde voorwaarde. De belanghebbende heeft in deze brief niet aangedrongen bij de inspecteur op het doen van uitspraak op zijn bezwaar. De Hoge Raad heeft de uitspraak van Hof Den Bosch op dit onderdeel vernietigd.

Hof Amsterdam oordeelde in een procedure dat de onderdelen van een ingebrekestelling kunnen zijn verwerkt in verschillende brieven. Zodra de brief met het laatste onderdeel is verstuurd is de ingebrekestelling volgens het hof perfect geworden. Deze opvatting is niet juist. Voor een ingebrekestelling is vereist dat in één brief aan alle voorwaarden is voldaan. De Hoge Raad heeft ook de uitspraak van Hof Amsterdam vernietigd op het onderdeel van de dwangsom.

 
Europees akkoord maatregelen tegen belastingontwijkingEuropese regelgeving

 

De ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over maatregelen tegen belastingontwijking. De renteaftrek wordt beperkt en activiteiten waarover nog geen belasting is betaald kunnen niet onbelast worden verplaatst naar een land met een lager belastingtarief. Er komt een algemene anti-misbruikbepaling die kunstmatige constructies tegengaat. Verder moet voorkomen worden dat bedrijven passief inkomen verplaatsen naar een dochterbedrijf in een land met een lager belastingtarief. Ook het shoppen tussen verschillende belastingstelsels wordt tegengegaan. De gemaakte afspraken moeten in de lidstaten worden omgezet in wetgeving.

Renteaftrekbeperking
De renteaftrekbeperking zorgt ervoor dat bedrijven maximaal 30% van hun brutowinst aan rente in aftrek kunnen brengen op de winst. De vraag is wat de gevolgen van deze renteaftrekbeperking zullen zijn voor de al bestaande beperkingen in de Nederlandse wet op de vennootschapsbelasting.

Exitheffing
De exitheffing voorkomt dat een bedrijf zijn activiteiten onbelast kan verplaatsen naar een ander land. Bij verplaatsing van een bedrijf of een deel van een bedrijf moet belasting worden betaald over de waarde die is opgebouwd in het land van vertrek. De Nederlandse wetgeving kent al exitbepalingen, zodat aanpassing van de Nederlandse wetgeving niet nodig lijkt.

Algemene anti-misbruikbepaling
De algemene anti-misbruikbepaling moet kunstmatige constructies, die zijn opgezet om belasting te besparen, tegengaan. Als blijkt dat internationale bedrijven met kunstmatige constructies de belastinggrondslag uithollen of winsten verschuiven, dan kan een lidstaat door middel van de algemene anti-misbruikbepaling zorgen dat er door de constructie heen wordt gekeken. De anti-misbruikbepaling moet er voor zorgen dat misbruik onmogelijk wordt. Nederland kent als algemene anti-misbruikregeling al het leerstuk van fraus legis, waarmee handelingen die in strijd zijn met doel en strekking van de wet kunnen worden aangepakt.

CFC-maatregel
De controlled-foreign-companymaatregel moet voorkomen dat bedrijven passief inkomen verplaatsen naar een dochterbedrijf in een land met een laag belastingtarief. Gebeurt dat toch, dan wordt de winst belast in de lidstaat waar het moederbedrijf is gevestigd. Nederland kent al een bijzondere regeling voor laagbelaste beleggingsdeelnemingen.

Hybride mismatches
Door verschillen tussen belastingstelsels kan het gebeuren dat landen verschillend oordelen over de fiscale behandeling van een bedrijf of een lening. Dit kan leiden tot dubbele belastingaftrek of tot vrijstelling van opbrengsten terwijl de daarmee samenhangende betaling in een ander land aftrekbaar is. Er zijn afspraken gemaakt over welke lidstaat aftrek moet toestaan of moet weigeren.

De Europese Commissie is gevraagd om in oktober 2016 met voorstellen te komen om dit probleem ook op te lossen voor geldstromen van en naar landen buiten de Europese Unie.

 
Erfgenamen beschermd tegen onverwachte schuldenCiviel recht

 

Het erfrecht is onlangs op twee onderdelen gewijzigd. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen.

Het erfrecht biedt erfgenamen de keuze tussen zuivere aanvaarding, aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van een nalatenschap. Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving wordt ook wel aangeduid met de term "beneficiaire aanvaarding". Bij zuivere aanvaarding is de erfgenaam verplicht om de schulden van de nalatenschap uit zijn eigen vermogen te voldoen. Als de nalatenschap negatief is, moet de erfgenaam dus ten laste van zijn privévermogen bijbetalen. Een erfgenaam die de nalatenschap aanvaardt onder het voorrecht van boedelbeschrijving voorkomt dat hij de schulden van de nalatenschap uit zijn privévermogen moet voldoen. Bij een negatieve nalatenschap of bij twijfel over de nalatenschap is het verstandig om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Bij verwerping van de nalatenschap verliest de erfgenaam het recht op de goederen van de nalatenschap en wordt hij gelijktijdig verlost van de verplichting om de schulden van de nalatenschap te voldoen.

Volgens de wet wordt een erfgenaam geacht de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard wanneer hij zich als zodanig gedraagt. In de gewijzigde wet wordt verduidelijkt wanneer een erfgenaam zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt. Deze bepaling is bedoeld als bescherming van schuldeisers tegen benadeling door erfgenamen. Het beheren van een nalatenschap door een erfgenaam is geen gedraging waardoor de erfgenaam geacht wordt de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard. Goed beheer van een nalatenschap kan inhouden dat een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt, bijvoorbeeld omdat zij beperkt houdbaar zijn. Zolang de opbrengst van de verkoop beschikbaar blijft voor schuldeisers van de erflater is geen sprake van zuivere aanvaarding. Alleen gedragingen waardoor de schuldeisers worden benadeeld leiden tot zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Handelingen in het belang van de nalatenschap vallen onder goed beheer en leiden niet tot zuivere aanvaarding.

Een in de praktijk geconstateerd probleem is dat van een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard en vervolgens wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld van de overledene. Hij moet deze schuld voldoen. Wanneer het saldo van de nalatenschap onvoldoende is, moet dat uit zijn privévermogen gebeuren. Erfgenamen hebben nu, na de ontdekking van een onverwachte schuld in de nalatenschap, drie maanden de tijd om de nalatenschap alsnog beneficiair in plaats van zuiver te aanvaarden. Maken de erfgenamen van die mogelijkheid gebruik, dan hoeven zij tekorten in de nalatenschap niet uit eigen middelen aan te zuiveren.

 
Uitzonderingen op verrekenverbod minimumloonCiviel recht

 

Sinds de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn werkgevers verplicht om ten minste een met het minimumloon corresponderend bedrag aan loon per bank uit te betalen aan hun werknemers. Ook is het werkgevers verboden om bedragen te verrekenen met of te betalen uit het wettelijk minimumloon.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag gepubliceerd. In het ontwerpbesluit worden enkele uitzonderingen opgenomen op het verbod voor werkgevers om bedragen te verrekenen met of te betalen uit het wettelijk minimumloon. De uitzonderingen betreffen betalingen voor huisvesting en zorgverzekering. De werknemer kan de werkgever een schriftelijke volmacht verlenen om uit zijn naam betalingen te verrichten voor huisvesting en zorgverzekering. De betalingen moeten op de loonstrook worden vermeld. Voor werknemers met een arbeidsbeperking mogen werkgevers ook de kosten voor nutsvoorzieningen en belastingen op basis van een volmacht betalen uit het wettelijk minimumloon. Het gaat dan om gemeentelijke belastingen, de waterschapsbelasting en de afvalstoffenheffing.

De Tweede Kamer heeft de mogelijkheid om commentaar te leveren op het ontwerpbesluit voordat het naar de Raad van State wordt gestuurd en zal worden vastgesteld.

 

Hopelijk heeft u de opgenomen artikelen als interessant en nuttig ervaren.

Twitter:
Wilt u op de hoogte blijven van actueel fiscaal nieuws? Volg ons op Twitter via @RemmerswaalInfo en mis geen belangrijk nieuws. Ook interesse voor nieuws van onze loonadviseurs volg dan ons op Twitter via @RemmerswaalLoon. Maar u kunt ons natuurlijk ook volgen via Facebook en Google+.

 Met vriendelijke groet,

Remmerswaal Accountants & Adviseurs

U ontvangt deze e-mail van Remmerswaal Accountants & Adviseurs
Wilt u liever geen e-mail meer ontvangen op dit e-mailadres, klik dan hier om u af te melden.
www.remmerswaal.nlinfo@remmerswaal.nl