Van: "Remmerswaal Accountants & Adviseurs" <info@remmerswaal.nl>
Aan: "Jan Scherpenisse - Remmerswaal Accountants & Adviseurs" <scherpenisse@remmerswaal.nl>
Datum: 12-02-15 15:21:59
Onderwerp: Nieuwsbrief Remmerswaal Accountants & Adviseurs - 2015-02-12

Remmerswaal
donderdag, 12 februari 2015
Geachte relatie,

Met deze mail ontvangt u een nieuwe uitgave van onze digitale nieuwsbrief, de editie van de maand februari.

Wij willen u hiermee informeren over mogelijk voor u van belang zijnde actualiteiten en ontwikkelingen. Mocht u meer informatie over een of meerdere onderwerpen willen ontvangen en/of een vraag over een specifiek artikel hebben, dan kunt u nartuurlijk altijd contact opnemen met uw Remmerswaal-adviseur. U kunt nog meer nieuwsitems vinden op onze site www.remmerswaal.nl. Daar treft u ook algemene informatie over onze organisatie aan.

Wij wensen u veel leesplezier.

Deze nieuwsbrief bevat de volgende items:


Gratis kopje koffie op de werkplek
RDA blijft in 2015 op 60%
Duitse inkeerregeling aangescherpt
WOZ-beschikking 2015
Innovatiebox steeds populairder
Mogelijk volgend jaar wijziging eigenbeheerpensioen
Geen fiscale eenheid zustermaatschappijen
Ontslag op staande voet na niet toegestane vakantie
Ouderschapsverlof: wat zijn de voorwaarden?
Premiekorting voor 56-plussers
Schenken in 2015
Onterechte aansprakelijkstelling inlener
Hoezo belastingverhoging op dieselauto's?
Ketenbepaling arbeidsrecht niet omzeilen met vaststellingsovereenkomst
 
Gratis kopje koffie op de werkplekLoonbelasting

 

Een kopje koffie met een koekje op z'n tijd, een stukje fruit bij de lunch en om vier uur een cup-a-soup. Mag u deze consumpties op de werkplek onbelast aan uw werknemers verstrekken? Het antwoord is ja. Voor dergelijke consumpties geldt namelijk een nihilwaardering.

Maar let op! Maken die consumpties onderdeel uit van een maaltijd op de werkplek, dan geldt de nihilwaardering niet. U moet dan de maaltijdregels toepassen. Voor een maaltijd, die wordt gebruikt of verbruikt op de werkplek, geldt per maaltijd een normbedrag van € 3,20. Dit normbedrag minus een eventuele eigen bijdrage van de werknemer is loon. De waarde van de maaltijd kunt u ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.

Onbelaste maaltijden
Heeft de maaltijd een meer dan bijkomstig zakelijk karakter, zoals bij werken op koopavonden, dan mag deze wel onbelast worden verstrekt. Hetzelfde geldt voor maaltijden als onderdeel van tijdelijke verblijfkosten. Zo mag u onbelast de maaltijd vergoeden van uw vertegenwoordiger tijdens een dienstreis en is de maaltijd ook onbelast indien genuttigd tijdens een zakelijke bespreking met een klant buiten de vaste werkplek.

 
RDA blijft in 2015 op 60%Ondernemingswinst

 

De minister van Economische Zaken heeft het percentage voor de Research & Development Aftrek (RDA) voor 2015 vastgesteld op 60. De RDA is een extra fiscale aftrek voor andere kosten en uitgaven voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) dan de loonkosten die onder de WBSO vallen. Het RDA-percentage kan ieder jaar worden gewijzigd.

 
Duitse inkeerregeling aangescherptInkomstenbelasting

 

Net als de Nederlandse fiscale wetgeving, kent die van Duitsland een inkeerregeling: een regeling voor belastingplichtigen die verzwegen inkomsten alsnog willen melden bij de fiscus zonder strafrechtelijk te worden vervolgd. In Duitsland staat deze regeling bekend onder de term 'Selbstanzeige'. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de regels voor Selbstanzeige fors aangescherpt met als doel belastingontduiking nog consequenter te bestrijden.

Het is nog steeds mogelijk om zonder (strafrechtelijke) sancties in te keren, maar de voorwaarden hiervoor zijn fors verzwaard. Voor iedereen die onbeperkt of beperkt belastingplichtig is in Duitsland (waaronder Nederlanders die in Duitsland wonen of daar hun onderneming drijven) is het zaak hiervan kennis te nemen.

Wijzigingen Duitse inkeerregeling
Sinds 2015 is inkeer zonder strafrechtelijke vervolging alleen nog mogelijk, als de ontdoken belasting niet meer bedraagt dan € 25.000 (voorheen was dit € 50.000). De toeslag die bij overschrijding van dit bedrag moet worden betaald om onder strafvervolging uit te komen, is fors opgetrokken (voorheen 5%) en afhankelijk gemaakt van het bedrag aan ontdoken belasting. Bij bedragen van:

 • meer dan € 25.000 maar minder dan € 100.000, bedraagt de toeslag 10%;
 • meer dan € 100.000 maar minder dan € 1.000.000, bedraagt de toeslag 15%;
 • meer dan € 1.000.000 bedraagt de toeslag 20%.

 
WOZ-beschikking 2015Inkomstenbelasting

 

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse WOZ-beschikking. De WOZ-waarde van uw woning is niet alleen van belang voor de hoogte van de onroerendezaakbelasting en andere lokale heffingen, maar met name voor de bepaling van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Wanneer u van mening bent dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, dient u tijdig bezwaar te maken.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de waarde in het economisch verkeer, vrij van huur en gebruik. Voor de WOZ-waarde 2015 geldt als waardepeildatum 1 januari 2014. Gezien de toestand op de huizenmarkt zou u, behoudens bijzondere omstandigheden, mogen verwachten dat de WOZ-waarde 2015 niet hoger is dan de WOZ-waarde 2014. Is de WOZ-waarde 2015 wel hoger, dan verdient het aanbeveling om na te gaan waar dat door komt. Op de website van de gemeente kunt u het taxatieverslag van uw woning bekijken of downloaden. Let bij controle op de volgende aspecten:

 • Zijn de gehanteerde gegevens zoals bouwjaar, bestemming, oppervlakte en inhoud, bouwmaterialen en dergelijke, juist?
 • Is voldoende rekening gehouden met eventuele waardedrukkende factoren zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en dergelijke?
 • Zijn de gehanteerde vergelijkingsobjecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar met uw woning?

Aangifte inkomstenbelasting
Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2014 moet u niet de WOZ-beschikking van dit jaar gebruiken, maar de beschikking van 2014.

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait, dat is de bijtelling bij het inkomen voor eigenwoningbezitters, is afgeleid van de WOZ-waarde van de woning. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 bedraagt het eigenwoningforfait 0,70% over de WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 van uw woning. Is de WOZ-waarde hoger dan € 1.040.000, dan bedraagt het eigenwoningforfait € 7.350 plus 1,80% van de WOZ-waarde boven € 1.040.000.

Bewaar maken?
Als u van mening bent dat de gemeente de WOZ-waarde van uw woning te hoog heeft vastgesteld, maak dan bezwaar. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking binnen zijn bij de gemeente.

 
Innovatiebox steeds populairderVennootschapsbelasting

 

De innovatiebox wint aan populariteit. Het aantal bedrijven dat hier gebruik van maakt neemt jaarlijks toe met circa 400. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer over het gebruik van de innovatiebox in de jaren 2010 tot en met 2012. Later dit jaar volgt nog een evaluatie.

In 2010 maakten 910 bedrijven gebruik van de innovatiebox in de vennootschapsbelasting. In 2011 is dit aantal opgelopen naar 1419 om naar verwachting in 2012 uit te komen op ruim 1800 gebruikers.

De innovatiebox is een fiscaal instrument in de vennootschapsbelasting om innovatie te stimuleren. Hiermee kunt u aanzienlijk belasting besparen, want op verzoek geldt een effectieve heffing van 5%. Om de innovatiebox toe te kunnen passen, moet u winst behalen met een door u zelf ontwikkeld immaterieel activum waarvoor u een octrooi (of kwekersrecht) of een S&O-verklaring heeft gekregen. De voorwaarden zijn streng en er geldt een boxdrempel.
Kunt u de innovatiebox toepassen dan mag u sinds 2013 ook kiezen voor een wat meer gebruiksvriendelijke forfaitaire regeling. Deze houdt in dat u 25% van uw totale winst mag aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. De forfaitaire regeling kent een maximum van € 25.000 en is maximaal drie jaar toepasbaar. Daarna kunt u nog wel op de normale wijze de innovatiebox gebruiken.

 
Mogelijk volgend jaar wijziging eigenbeheerpensioenVennootschapsbelasting

 

Er is nog steeds geen pasklare oplossing voor de problemen met het pensioen in eigen beheer. Inmiddels wordt hard gewerkt aan mogelijke oplossingsrichtingen. Binnen nu en enkele maanden volgt meer duidelijkheid. Het streven is om per 2016 het pensioen in eigen beheer te wijzigen.

Het pensioen in eigen beheer in zijn huidige vorm kent een aantal knelpunten, die grotendeels worden veroorzaakt door het verschil tussen de fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichtingen. Vanwege de vele problemen zijn er enkele oplossingsrichtingen geschetst die op dit moment nader worden uitgewerkt.
Een van de oplossingen waar het kabinet aan denkt is het invoeren van een geheel nieuw systeem: een oudedagsbestemmingsreserve. Deze reserve dient dan als vervanging van het pensioen in eigen beheer. De komende maanden moet blijken naar welke oplossingsrichting de voorkeur uitgaat. Zodra die duidelijkheid er is, zal een wetsvoorstel volgen. Het streven is dat per 1 januari 2016 de wijziging van het pensioen in eigen beheer van start gaat. Of dit haalbaar is moet nog blijken, want zorgvuldigheid gaat voor snelheid.

 
Geen fiscale eenheid zustermaatschappijenVennootschapsbelasting

 

In juni 2014 heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat de Nederlandse regelgeving van de fiscale eenheid niet voldoet aan de Europese regelgeving. Volgens het Hof van Justitie EU moet ook een fiscale eenheid mogelijk zijn tussen grootmoedermaatschappij en kleindochtermaatschappij als de dochtermaatschappij niet in Nederland is gevestigd en ook geen vaste inrichting heeft in Nederland. Ook een fiscale eenheid tussen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen zou mogelijk moeten zijn.

Ondanks dit arrest heeft de rechtbank Gelderland onlangs geoordeeld dat een fiscale eenheid tussen in Israel gevestigde grootmoeder- en moedermaatschappijen en hun in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen niet mogelijk is. De in Israel gevestigde maatschappijen hadden geen vaste inrichting in Nederland. Ook een fiscale eenheid tussen de Nederlandse dochtermaatschappijen stond de rechtbank niet toe. De rechtbank vergeleek deze situatie met de situatie waarin de aandelen door een Nederlandse moedermaatschappij gehouden werden. Ook dan is een fiscale eenheid zonder de moedermaatschappij niet mogelijk. Van ongelijke behandeling is daarom geen sprake.

 
Ontslag op staande voet na niet toegestane vakantieArbeidsrecht

 

De enige werknemer en directeur van een BV werd op staande voet ontslagen omdat hij ondanks een geweigerd verzoek om vakantiedagen op te nemen toch op vakantie ging. Kort voor het indienen van het vakantieverzoek had de andere werknemer van de BV ontslag genomen. De werkgever weigerde de gevraagde vakantie met een beroep op zwaarwichtige bedrijfsbelangen. De werknemer bestreed het ontslag op staande voet, maar zowel in eerste aanleg bij de kantonrechter als in hoger beroep bij het gerechtshof bleef het ontslag in stand. De werknemer had geen zwaarwegende omstandigheden aangevoerd om juist in de door hem gewenste periode met vakantie te gaan, terwijl de werkgever bij gebrek aan adequate vervanging vooral de verzochte duur van de vakantie te lang vond. Daar kwam nog bij dat de werknemer op dat moment onvoldoende vakantiedagen had opgebouwd om de gewenste periode afwezig te zijn. De weigering van de werkgever om in te stemmen met een vakantie van de gevraagde duur was gerechtvaardigd. Het vervolgens zonder bericht van verhindering wegblijven van het werk leverde de voor ontslag op staande voet benodigde dringende reden op. Door weg te blijven zette de werknemer zijn werkgever voor het blok en kwamen de activiteiten stil te liggen. Vanuit zijn functie van directeur had de werknemer een grotere mate van verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering dan een andere werknemer.

De wettelijke regeling voor het vaststellen van vakantie van een werknemer is als volgt. De werkgever stelt de vakantie vast in overeenstemming met de wensen van de werknemer, tenzij er gewichtige redenen zijn om de vakantie niet toe te staan. De werkgever moet binnen twee weken beslissen op een verzoek om vakantiedagen vast te stellen. Doet de werkgever dat niet, dan wordt de vakantie geacht volgens de wensen van de werknemer te zijn vastgesteld. Een voorbeeld van een gewichtige reden om een vakantieverzoek te weigeren is dat door de afwezigheid van de werknemer de gang van zaken in het bedrijf wordt ontwricht.

 
Ouderschapsverlof: wat zijn de voorwaarden?Arbeidsrecht

 

Ouderschapsverlof is onbetaald verlof dat is bedoeld om werknemers tijdelijk minder te laten werken in verband met de zorg voor kinderen. Er bestaat recht op ouderschapsverlof tot het moment dat de kinderen de leeftijd van acht jaar hebben bereikt. Het recht op ouderschapsverlof geldt per kind. Niet alleen de ouder, maar ook de verzorger van die kinderen heeft, mits hij op hetzelfde adres woont als de kinderen, het recht ouderschapsverlof te vragen. Ook de man die een kind erkend heeft, valt onder de definitie van ouder.

Is de werknemer partner of echtgenoot? Dan heeft hij recht op twee dagen betaald kraamverlof (ook wel vaderschapsverlof genoemd). Daarnaast heeft hij sinds 1 januari 2015 recht op aansluitend drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof.
Het ouderschapsverlof bedraagt 26 maal de overeengekomen arbeidsduur per week en mag sinds januari 2015 flexibel worden opgenomen. Het is voor het opnemen van het ouderschapsverlof niet noodzakelijk dat de tijd ook daadwerkelijk wordt besteed aan de verzorging en opvoeding van de kinderen. Een werknemer kan het verlof ook gebruiken om uit te rusten of een studie te gaan volgen. Om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof moet de werknemer:

 • het verlof minimaal twee maanden voor het beoogde ingangstijdstip aan de werkgever melden,
 • het verzoek op schrift stellen,
 • het aantal uren verlof per week aangeven,
 • de periode van het verlof vermelden,
 • aangeven wat de voorgenomen spreiding van het aantal uren over de week is.

Let op! Vanaf 1 januari 2015 kan de werknemer, als hij nog een restant aan ouderschapsverlof had staan bij zijn vorige werkgever, dit verlof opnemen bij zijn nieuwe werkgever. De oude werkgever dient bij einde van het dienstverband desgevraagd een verklaring aan de werknemer uit te reiken waarin zijn resterende tegoed aan ouderschapsverlof vermeld staat.

Een werkgever kan het ouderschapsverlofverzoek van de werknemer alleen weigeren als zwaarwegende redenen zich tegen de opname verzetten. Er zal dan een belangenafweging tussen het belang van de werkgever en dat van de werknemer plaatsvinden. De fiscale ouderschapsverlofkorting is met ingang van 1 januari 2015 komen te vervallen.

 
Premiekorting voor 56-plussersSociale verzekeringen

 

Neemt u een uitkeringsgerechtigde in dienst van 56 jaar of ouder, dan heeft u recht op een premiekorting die kan oplopen tot € 7.000 per jaar. Zolang de werknemer bij u in dienst is, heeft u recht op deze korting (met een maximum van drie jaar). Het bedrag van € 7.000 geldt voor dienstverbanden van 36 uur of meer. Bedraagt het dienstverband minder uren dan wordt het bedrag pro rato aangepast.

Deze premiekorting op de werkgeverspremie was ook vóór 2015 al van toepassing. Toen gold een lagere leeftijdsgrens van 50-plus. Heeft u in het verleden deze premiekorting niet toegepast, terwijl u daar mogelijk wel recht op had? Neem dan contact met ons op. Mogelijk kunt u de premiekorting alsnog met terugwerkende kracht aanvragen. Er zijn Kamervragen gesteld over misbruik van de regeling waarbij werknemers twee keer achter elkaar in dienst werden genomen onder gebruikmaking van de premiekortingsregeling, door ze tussendoor één dag een ww-uitkering te laten ontvangen. Hier komt op korte termijn nieuwe regelgeving voor.

Tip! De verhoogde leeftijdsgrens geldt voor de oudere werknemer die u in dienst neemt vanaf 1 januari 2015. Ontving u in 2014 al een premiekorting (ofwel mobiliteitsbonus) voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder die in 2015 jonger is dan 56 jaar? Dan verandert er niets en houdt u recht op de tegemoetkoming.

 
Schenken in 2015Successiewet

 

Over een schenking moet in de regel schenkbelasting worden betaald. Gelukkig zijn er ook vrijstellingen, bijvoorbeeld voor een schenking aan uw (klein)kinderen. Dit jaar mag u een maximumbedrag van € 5.277 belastingvrij schenken aan uw kinderen. Is uw zoon of dochter of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mag u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van € 25.322. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan nog verder worden verhoogd tot € 52.752 als uw kind het geld gebruikt voor een buitengewoon dure studie of voor de eigen woning. Opa en oma mogen hun kleinkinderen dit jaar verrassen met een belastingvrije schenking van maximaal € 2.111.

Let op! De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning is per 1 januari 2015 beëindigd.

 
Onterechte aansprakelijkstelling inlenerInvordering

 

Volgens de Invorderingwet kunnen anderen dan de belastingschuldige aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van belasting. Voorbeelden daarvan zijn de bestuurder van een BV en de ondernemer die personeel van een ander inleent. Aansprakelijkstelling mag niet plaatsvinden vóór het tijdstip waarop de belastingschuldige in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld.

Met een beroep op die laatste bepaling in de Invorderingswet bestreed een ondernemer de aansprakelijkstelling door de Ontvanger. De aansprakelijk gestelde was exploitant van een restaurant. Hij maakte gebruik van de diensten van een schoonmaakbedrijf, dat niet voldeed aan zijn fiscale verplichtingen. Voor een deel van de aan het schoonmaakbedrijf opgelegde naheffingsaanslagen loonheffing en omzetbelasting werd de exploitant van het restaurant door de Ontvanger aansprakelijk gesteld. De exploitant van het restaurant stelde dat de eigenaar van het schoonmaakbedrijf geen kennis had kunnen nemen van de aan hem opgelegde naheffingsaanslagen. Deze aanslagen waren verzonden naar een adres waarvan de Belastingdienst wist dat de eigenaar van het schoonmaakbedrijf daar niet woonde. De Ontvanger had ook niet aannemelijk gemaakt dat hij maatregelen had getroffen om de naheffingsaanslagen geïnd te krijgen. De Ontvanger beriep zich erop dat de naheffingsaanslagen waren gezonden naar het adres waar de eigenaar van het schoonmaakbedrijf volgens de gemeentelijke basisadministratie woonde.

Volgens Hof Den Bosch is het maar de vraag of de Ontvanger er in het algemeen van uit mag gaan dat het in de gemeentelijke basisadministratie opgenomen adres juist is. Personen die zich aan hun fiscale verplichtingen willen onttrekken plegen niet op hun in de gemeentelijke basisadministratie vermelde adres te wonen, in het bijzonder niet wanneer zij geen aangiften indienen. Deze ervaringsregel werd in dit geval bevestigd doordat uit de vastgestelde feiten bleek dat de eigenaar van het schoonmaakbedrijf nooit op het vermelde adres heeft gewoond. Veronderstellende dat de Ontvanger zich wel kon en mocht baseren op het in de gemeentelijke basisadministratie vermelde adres, bestaat het vermoeden dat de naheffingsaanslagen op dit adres zijn ontvangen of aangeboden. De exploitant van het restaurant heeft met zijn verklaringen over de woonplaats van de eigenaar van het schoonmaakbedrijf dat vermoeden ontzenuwd. Volgens het hof heeft de Ontvanger niet aannemelijk gemaakt dat hij de eigenaar van het schoonmaakbedrijf op deugdelijke wijze in gebreke heeft gesteld. Daarom heeft het hof de aansprakelijkstelling vernietigd.

 
Hoezo belastingverhoging op dieselauto's?Autobelastingen

 

Onrust onder dieselrijders. Op 3 februari 2015 verscheen namelijk in de Telegraaf het bericht dat het kabinet de aanval opent op nieuwe dieselauto's en dat een lastenverhoging voor dieselauto's in het verschiet ligt. Uit een kabinetsreactie blijkt nu dat er nog helemaal geen voorstellen in die richting zijn. U kunt als dieselrijder dan ook voorlopig opgelucht ademhalen.

Er is nog geen concreet plan om de belasting op nieuwe dieselauto's te verhogen. Hier is ook nog niet over gesproken, aldus de reactie van het kabinet. Maar wat niet is kan nog wel komen. Meer duidelijkheid volgt namelijk komende juni. Dan zal het kabinet de Autobrief 2.0 uitbrengen. In deze brief is opgenomen welke plannen het kabinet heeft met de autobelastingen voor de periode 2017-2020.

 
Ketenbepaling arbeidsrecht niet omzeilen met vaststellingsovereenkomstCiviel recht

 

Volgens de Hoge Raad kan de zogenaamde ketenbepaling in het arbeidsrecht niet worden omzeild door een arbeidsovereenkomst te sluiten voor onbepaalde tijd en tegelijk een aanvullende overeenkomst te sluiten waarin staat wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De ketenbepaling houdt in dat niet meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten tussen dezelfde partijen. Ook mag de totale duur van de arbeidsovereenkomsten niet langer zijn dan drie jaar.

In een door de Hoge Raad beoordeeld geval betrof het een vierde opvolgende arbeidsovereenkomst. Die gold volgens de tekst voor onbepaalde tijd, maar tegelijk met de arbeidsovereenkomst was een zogenaamde vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin stond dat deze arbeidsovereenkomst per 1 januari 2012 zou eindigen. Volgens Hof Den Bosch hadden partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten en deed de vaststellingsovereenkomst aan de onbepaalde duur van de arbeidsovereenkomst niet af. Het hof heeft zijn oordeel alleen op de schriftelijke overeenkomst gebaseerd. Bij de beantwoording van de vraag of partijen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd hebben gesloten moet niet alleen gelet worden op de tekst van de arbeidsovereenkomst. Ook van belang is wat partijen met de overeenkomst wilden bereiken. Bij die beoordeling zijn alle omstandigheden van belang.
De Hoge Raad merkt nog op dat een vaststellingsovereenkomst alleen in strijd mag zijn met bepalingen van dwingend recht wanneer het gaat om de beëindiging van een bestaand geschil. Een vaststellingsovereenkomst die strekt ter voorkoming van een geschil mag niet in strijd zijn met dwingend recht. Een andere opvatting zou het mogelijk maken om bij overeenkomst de werking van dwingend recht op voorhand uit te sluiten. Dat kan de bedoeling niet zijn.

 

Hopelijk heeft u de opgenomen artikelen als interessant en nuttig ervaren.


Met vriendelijke groet,

Remmerswaal Accountants & Adviseurs

U ontvangt deze e-mail van Remmerswaal Accountants & Adviseurs
Wilt u liever geen e-mail meer ontvangen op dit e-mailadres, klik dan hier om u af te melden.
www.remmerswaal.nlinfo@remmerswaal.nl